ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ – aktualizace k 5. 5. 2020

Vážení rodiče,

výuka pro žáky 1. stupně bude zahájena v pondělí 25. května. Bude organizována v pracovní dny a to ve skupinách, jejichž složení bude v našem případě odpovídat  klasickým třídám za dodržení všech hygienických a bezpečnostních nařízení a doporučení. Každá skupina – třída bude mít přidělenu kromě své paní učitelky také dalšího pedagoga, kromě těchto nebude ve skupině jiný pedagog působit.  Žák první den před vstupem do školy odevzdá vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ (ke stažení na webu školy nebo vyzvednutí v budově školy v dopoledních hodinách). Žádám zákonné zástupce  žáků, aby nám do 18. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelů sdělili, zda se  jejich syn nebo dcera budou vzdělávacích aktivit ve škole účastnit. Složení skupin je do konce června neměnné!!! Podrobnější informace k podmínkám provozu naleznete v samostatném dokumentu PODMÍNKY PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

V Potštátě 5. 5. 2020

Mgr. Karel Machyl, ředitel školy

PODMÍNKY PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019,2020

KONZULTACE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU – aktualizace

Vážení rodiče,

v průběhu víkendu obdržela škola materiály MŠMT týkající se znovuotevření škol. Aktuálně jsou pro vás důležité informace týkající se žáků 9. ročníku. Pro ty bude naše škola od pondělí 11. 5. organizovat konzultace zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. Ta bude probíhat vždy tři dny v týdnu (pondělí, úterý, čtvrtek) od 8,20 do 11,00 hodin. Předmětem přípravy – konzultací budou předměty M a ČJ. Vše je založeno na dobrovolné bázi a proto žádám zákonné zástupce, aby nejpozději  do čtvrtku 7. 5. informovali třídní učitelku, Mgr. M. Jeřábkovou, buď prostřednictvím e-mailu: jerabkova@zs-potstat.cz nebo telefonicky na č. 775 171 218, zda jejich syn nebo dcera budou konzultace využívat. Složení studijní skupiny nelze následně do 30. 6. rozšiřovat o další žáky!!! Pro vstup do budovy budou zájemci využívat pravý koridor od kotelny, kde si je vždy vyzvedne vyučující v 8,15 hodin. Žáci budou z domova vybaveni kromě psacích potřeb a studijním materiálů také min. dvěma rouškami v samostatném obalu (sáčku, boxu). Pro minimalizaci případné kontaminace budou mít přezůvky, do nichž se přezují po vstupu do budovy. Boty si uloží do igelitového sáčku, který si přinesou. Boty i oblečení budou mít v učebně, kterou budou využívat v daný den. U vstupu, v učebnách i na WC budou k dispozici dezinfekční prostředky a jednorázové papírové ručníky. Školní jídelna nebude v době od 11. 5. do 24. 5. v provozu!!! Zájemci o konzultace jsou povinni přinést zákonnými zástupci podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ (naleznete ke stažení na webu školy v sekci DOKUMENTY případně si lze tiskopis vyzvednou ve škole v pracovní dny od 7,30 do 12,00 hodin).

V Potštátě 5. 5. 2020

Mgr. Karel Machyl, ředitel školy

Distanční výuka – poděkování

Vážení rodiče,

již šest týdnů je z důvodů prevence šíření koronaviru uzavřena stejně, jako ostatní základní školy v republice i ta naše na Potštátě. Dovolte mi, abych vám alespoň touto cestou jménem pedagogů naší školy poděkoval za spolupráci při distanční výuce dětí. Jsme si dobře vědomi obtíží, které vám tato situace přináší, ať již se to týká pracovního vytížení v zaměstnání, počtu dětí v domácnosti plnících úkoly nebo potřebného technického vybavení. Věřte, že ani my pedagogové nejsme z uzavření školy nadšeni a stejně, jako vy se již těšíme, až se škola znovu otevře a zahájíme normální provoz. Přes všechny počáteční obtíže však mohu po pedagogické radě konstatovat, že drtivá většina žáků – vašich dětí  spolupracuje a zadávané úkoly plní. Je to i vaše zásluha a velmi si ji vážíme. Protože je před námi ještě minimálně měsíc, kdy budeme žáky vzdělávat na dálku, velmi bych si přál, aby nám tato vzájemná spolupráce a komunikace vydržela. Přeji vám i vašim dětem v této době především zdraví a věřím, že společným úsilím tuto nelehkou dobu zdárně překonáme.

Karel Machyl, ředitel školy