Výchovný poradce

PaedDr. Silvia Adzimová

Kontakt:           581 624 250
adzimova@zs-potstat.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí: 13:00 – 14:00, jindy po domluvě

Dotazy a podněty můžete psát na adzimova@zs-potstat.cz

Do pracovní náplně výchovného poradce patří tyto činnosti:

 • Poskytuje informace o školských a dalších specializovaných poradenských zařízeních, o možnostech využívání jejich služeb v prevenci i nápravě výchovných i výukových problémů žáků
 • Vede přehled žáků s potřebou podpůrných opatření, podílí se na zpracování potřebné dokumentace
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, se středisky výchovné péče
 • Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky sleduje žáky talentované a nadané, navrhuje další péči o tyto žáky
 • Koordinuje péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s učiteli, sleduje tvorbu PLPP, IVP, konzultuje danou problematiku s pracovníky poradenského zařízení
 • Pomáhá při řešení konfliktů a situací ve škole (učitel, rodič, žák)
 • Spolupracuje s ostatními učiteli, s vedením školy, se školním metodikem prevence, s asistenty pedagoga (metodická podpora)
 • Pomáhá žákům s výukovými a výchovnými problémy, zdravotně a sociálně znevýhodněné a navrhuje speciální péči o tyto žáky
 • Vede databázi integrovaných žáků
 • Nabízí a provádí kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o profesní orientaci žáků
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
 • Eviduje nabídku studia ve středních školách, vyhledává a shromažďuje informace pro volbu dalšího studia
 • Zajišťuje styk se zástupci středních škol
 • Zajišťuje exkurze do podniků v regionu pro žáky 8. a 9. tříd
 • Spolupracuje s Úřadem práce
 • Poskytuje informace o přijímacím řízení na střední školy
 • Kontroluje a eviduje přihlášky na střední školy, pomáhá při vyplňování přihlášek a zápisových lístků na SŠ, poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků při přijímacím řízení